top of page
Kwestan J Bawan - cover.jpg

BOKLANSERING

KWESTAN JAMAL BAWAN

"Tegninger/Drawings 1980-2021"

26.11.2021, 19.-20.

på Kunsthall 3,14

Velkommen til lanseringen av Kwestan Jamal Bawans bok "Tegninger / Drawings 1980 – 2021", med tekster av Lars Elton, Carlos Capelán, and Bjørn Inge Follevaag.

Lars Elton vil ha en samtale med kunstneren under boklanseringen.
 

Kwestan Jamal Bawans kunstnerskap fascinerer fordi det er så mangefasettert. Hun er ikke redd for å vise hvor hun har sine røtter. Ved å vise sine ungdoms-tegninger markerer hun en plattform og en erfaringsbakgrunn som – uansett hva som skjer – vil være med henne som en grunnleggende del av hennes identitet.

Møtet med et større kunstpublikum åpner historien mot enda en virkelighet: Kwestan Jamal Bawans kunst blir representant for noe som er større enn enkeltkunstnerens uttrykk og utvikling. I hennes historie er det mulig å lese inn flere parallelle historier, opprivende motsetninger, grunnleggende kulturforskjeller og politiske konflikter. Men Kwestans historie er også en beretning om hvordan konflikter, ulikheter og motgang kan overvinnes gjennom personlig mot, utholdenhet, utviklings- og tilpasningsevne, pluss vilje og evne til forsoning.

(utdrag fra Lars Eltons tekst Idyll og protest)


(Arrangementet er gratis)……………………………………………………
 

 


BOOK LAUNCH
Friday November 26th, 19:00-20:00

Welcome to the launch of Kwestan Jamal Bawan´s book "Tegninger / Drawings 1980 – 2021", with text contributions by Lars Elton, Carlos Capelán, and Bjørn Inge Follevaag.

Lars Elton will have a conversation with the artist during the book launch.

The encounter with a larger art public opens the story to yet another reality: Kwestan Jamal Bawan’s art becomes a representation of something larger than the individual artist’s expression and development. In her story we can read several parallel stories, upsetting disparities, basic cultural differences and political conflicts. But Kwestan’s story is also a tale of how conflicts, differences and adversity can be overcome through personal courage, endurance, an ability to develop and adapt, plus a will and ability to seek reconciliation.

Kwestan Jamal Bawan’s art is fascinating because it has so many facets. She is not afraid to show where her roots lie. By exhibiting the drawings made in her youth, she points out a platform and a background of experience that – regardless of what happens – will remain with her as a fundamental part of her identity.

(excerpt from Lars Elton´s text Idyll and protest)


(Free entrance)

bottom of page