top of page

BACK TO EXHIBITIONS 2017

DSC04752+.jpg

ANNE SKAASAR
"XY"
Pleksiplate and magnetic letters. 2006


24.08 - 28.09.12

 

Anne Skaansars arbeid tematiserer bokstavene X og Y, med assosiasjoner til kromosomer, to ukjente variabler, eller til vertikale og horisontale akser i et koordinasjonssystem. Kromosomene ligger i genmaterialet vårt, og bestemmer hvilke kjønn vi skal bli født som. Hos jenter finner vi kun XX kromosomer, og hos gutter XY. Noen forskere påstår at Y-kromosomet hos gutter egentlig er et litt endret X-kromosom.
Skaansar utforsker her mønstring som kan assosieres til vekst i naturen men også til Mandalas. Mandal betyr krets, sirkel eller ring og symbolet er symmetrisk omkring et sentrum. XY diagramet kan sees som symbol på Selvet og utviklingen av det. Materialvalget, fargesterke magnetbokstaver for barn, har et element av noe temporært. Det varige og virkelige skal være evig i vår bevissthet. Skaansar liker å spille på forventninger og konvensjoner hos aktive betraktere, for så å skru den vante synsvinkelen ut av et spor, og inn i et annet. I denne vridningen kan det oppstå muligheter for erfaringer eller opplevelser både av intellektuell og følelsesmessig art. Fellesnevneren for de fleste arbeidene hennes, er at de er resultater av undersøkelser om hvordan visuelle og derved meningsbærende endringer oppstår når ord/elementer/objekter settes inn i andre sosiale eller institusjonelle sammenhenger enn det vi vanligvis oppfatter at de er en del av.

Anne Skaansar er koordinator for praktisk-pedagogisk utdanning og billedkunstner. Skaansar har sin kunstutdannelse fra KMD Bergen, i årene 1983-1992, ved daværende tekstilavdeling og daværende Vestlandets kunstakademi. Etter endt utdannelse har hun hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppgaver, parallelt med undervisning. Hun har hatt atelier i Kunstnerverksteder  cs.55. I 1999 ble hun engasjert av Bergen kommune for å bygge opp avdeling for visuelle kunstfag ved etableringen av Bergen Kulturskole.  Fra 2000-2010 var hun ansatt som lærer og fagsjef på Bergen kulturskole, avdeling for visuell kunst. I mai 2009 ble hun engasjert av daværende KHiB for å starte opp praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og designere, og fra høsten 2011 har hun innehatt stillingen som høgskolelektor og PPU-koordinator. Anne Skaansar sitter i Kulturskolerådets nasjonale ressurgruppe for visuelle kunstfag, og i en nasjonal forskningsgruppe for fag i kulturskolen, opprettet av Norges Musikkhøgskole. Interesseområder og forskning er knyttet til det triple perspektivet i fagdidaktikk,  kunstundervisning og formidling, kunstner-lærer, estetiske læringsprosesser.

bottom of page